Algemene voorwaarden

Quick service

We're here to
overcome problems

Quick service

We're here to
overcome problems

1. Definities

 • Webfade: Webfade, gevestigd aan Noorddijk 26, 1521PC Wormerveer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85813877.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Webfade een overeenkomst aangaat.
 • Diensten: de webdesign en ontwikkelingsdiensten die door Webfade worden aangeboden, zowel digitaal als op locatie bij de klant.
 • Website: de door Webfade ontworpen en/of ontwikkelde website.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Webfade.

3. Offertes

 • Offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 • Prijzen in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4. Uitvoering van de Diensten

 • Webfade verplicht zich tot het naar beste kunnen uitvoeren van de overeengekomen diensten.
 • De diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Webfade uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd.

5. Hosting

 • De klant heeft de keuze om de website te laten hosten door Webfade of om zelf voor hosting te zorgen.
 • Indien de klant kiest voor hosting door Webfade, zal Webfade zorg dragen voor de veiligheid, stabiliteit en snelheid van de website.
 • Kiest de klant ervoor om de website zelf te hosten, dan is de klant volledig verantwoordelijk voor de veiligheid, stabiliteit, en snelheid van de website.

6. Betaling en facturatie

 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim; vanaf dat moment is Webfade gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

7. Aansprakelijkheid

 • Webfade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Webfade is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van Webfade is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Webfade ontwikkelde websites, ontwerpen en andere materialen berusten bij Webfade.
 • De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • Webfade behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen zullen ook van toepassing zijn op reeds afgesloten overeenkomsten, met dien verstande dat wijzigingen die een substantiële verslechtering voor de klant inhouden, voor deze klanten niet van toepassing zullen zijn.

10. Contact

Voor vragen, klachten of opmerkingen kan de klant zich altijd wenden tot Webfade via:

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om een duidelijk overzicht te bieden van de rechten en plichten tijdens de samenwerking tussen Webfade en de klant. Wij streven naar een transparante communicatie en een succesvolle samenwerking.

Webfade, Wormerveer

webshops op maat
websites op maat
webshops op maat
websites op maat
webshops op maat
websites op maat
webshops op maat
websites op maat
webshops op maat
websites op maat
laptop_mac

Websites

Een moderne en snelle website, klaar voor de toekomst.

storefront

Webshops

Een webshop gericht op jouw specifieke doelen.

cloud_done

Overige diensten

Ontdek onze overige diensten naast websites.